Tietosuojaseloste

Seloste henkilötietojen käsittelystä.
Yksityisyytesi on meille tärkeää ja käsittelemme henkilötietojasi huolellisesti ja asianmukaisesti.

Rekisterinpitäjä
Kredinor Oy
y-tunnus: 2937875-2
PL 1188, 00101 HELSINKI
Sähköposti: info@kredinor.fi

Tiedustelut henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Sähköposti: tietosuoja@kredinor.fiyoung woman at her home office with her pet dog

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsitteleminen Kredinor Oy:ssä toimeksiantojen hoitamiseen liittyen perustuu asiakkaan ja Kredinor Oy:n väliseen sopimukseen. Käsittelemme asiakasrekisterin tietoja asiakassuhteen hoitamista, ylläpitämistä, kehittämistä ja asiakasviestintää varten. Tietoja saatetaan käsitellä myös rahanpesua koskevan tai muun velvoittavan lainsäädännön noudattamiseksi. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnästä.
Laskutukseen ja perintään liittyvässä toiminnassa henkilötietojen käsittely Kredinor Oy:ssä perustuu aina lakiin. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen asiakkaamme ja hänen sopimuskumppanin (perinnän kohde) välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi tai sopimuskumppanimme ja/tai meidän oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi sekä mahdollisten oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi. Kredinor Oy on myös saattanut ostaa rekisteröidyn velan tämän sopimuskumppanilta, ja Kredinor Oy:stä on näin tullut rekisteröidyn sopimuskumppani. Näitä saatavia koskeva perintä perustuu rekisteröidyn ja Kredinor Oy:n välisen sopimuksen täyttämiseen.
Potentiaalisten asiakkaiden tietoja käsittelemme toiminnastamme tiedottamiseksi ja markkinoimiseksi oikeutettuun etuumme perustuen. Käsittelemme verkkosivuillamme kävijöiden tietoja oikeutettuun etuumme perustuen sivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi sekä sivuston kehittämiseksi.
Työnhakijarekisterin tietoja käsittelemme rekrytointipäätösten tekemistä varten oikeutettuun etuumme perustuen. Oikeutettu etu muodostuu tarpeesta käsitellä henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin ja työsopimuksen valmistelemiseksi.
Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä kerrottujen tarkoitusten toteuttamiseksi.
Asiakkaidemme osalta käsittelemme seuraavia tietoja: asiakkaan edustajan nimi, henkilötunnus, tehtävänimike ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Saatamme tarvita asiakkaidemme edustajien passikopiot rahanpesun vastaiseen toimintaan liittyvien lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
Perinnän kohteena olevien henkilöiden osalta käsittelemme henkilötiedoista henkilötunnusta ja tilinumeroita ja yhteystietoja; kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdollisesti tietoja varallisuudesta, veloista, maksuhistoriasta ja luottoluokituksesta. Voimme käsitellä myös perintätoimeksiantoihin liittyviä muita henkilötietoja, kuten edunvalvontaa koskevia tietoja ja edustamaan oikeutettujen henkilötietoja.
Työnhakijoiden tiedoista käsittelemme seuraavia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työhistoria, koulutustiedot, osaaminen, kielitaito, mahdolliset viranomaislausunnot tarvittaessa, mahdolliset suositukset ja luottotiedot.
Sekä asiakkaiden että potentiaalisten asiakkaiden osalta käsittelemme tellentamiamme puhelunauhoitteita, tapahtumia ja tilaisuuksia koskevia osallistujatietoja sekä mahdollisia kieltoja ja suostumuksia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Perinnän kohteena olevien henkilötiedot saamme pääasiassa asiakkaina olevilta sopimuskumppaneiltamme, perinnän kohteena olevilta henkilöiltä itseltään, luottotietoyrityksistä, julkisista rekistereistä ja viranomaisilta.
Työnhakijoiden tiedot saamme pääasiassa hakijalta itseltään. Luottotiedot tarkistetaan palveluntarjoajalta työnhakijan suostumuksella.
Sopimuskumppaneidemme tiedot saamme asiakkailta ja palveluntarjoajien palveluista esim. Fonecta. Asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme tietoja saamme heidän osallistuessaan markkinointitapahtumiin ja -kilpailuihin, ottamalla yhteyttä meihin tai muun viestinnän yhteydessä. Saamme henkilötietoja myös verkkosivuillamme vierailusta ja kolmansien osapuolten verkkoseurannan avulla.

Henkilötietojen luovutus ja siirto

Luovutamme henkilötietoja meitä avustaville palveluntarjoajille, kuten (postitus, puhelin- ja viestiliikennepalvelut ja asianajopalvelut) sekä toimeksiantajille yhteistyötä koskevaan sopimukseen perustuen. Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja muille kolmansille osapuolille. Lainsäädännön edellyttämissä tapauksissa tai viranomaisen niin vaatiessa luovutamme tietoja. Arvioimme luovutuksen lainmukaisuuden tapauskohtaisesti.
Palveluntarjoajamme käsittelevät asianmukaisesti henkilötietoja puolestamme keskinäisen sopimuksemme mukaisesti Kredinor Oy:n lukuun.
Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Palveluntarjoajat, jotka tarjoavat työkaluja verkkosivuillemme, saattavat kuitenkin sijaita myös EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella, esimerkiksi Google Analytics. Tietosuojan riittävä taso varmistetaan soveltamalla siirtoon tietosuojasääntelyn mukaisia suojatoimia.

Henkilötietojen suojaaminen

Tietojen luottamuksellisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Suojaamme henkilötiedot teknisin ja organisatorisin suojakeinoin. Pääsy järjestelmiimme on rajattu käyttöoikeuksin rooleihin perustuen. Kaikilla käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Henkilötietojen käsittelijöillä̈ on salassapitovelvollisuus.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi sekä velvoittavan lainsäädännön täyttämiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietoja hänestä käsittelemme ja miten, saada epätarkat tai virheelliset tiedot oikaistua tai vahvistus siitä, ettemme käsittele häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus tulla unohdetuksi, oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tai oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Mikäli rekisteröity esittää jonkin edellä sanotuista vaateista, tutkimme vaatimukset ja toimimme aina laissa säädettyjä vaatimuksia noudattaen, rekisteröidyn oikeuksista huolehtien.
Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus siirtää toiselle rekisterinpitäjälle meille toimittamansa, häntä koskevat henkilötiedot, oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla meihin yhteyttä kirjallisesti riittävän yksilöidysti pyynnön toteuttamiseksi ja henkilöllisyyden varmistamiseksi.
Lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyen saa ottamalla yhteyttä: tietosuoja@kredinor.fi

Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Saatamme käyttää automaattista päätöksentekoa ja profilointia asiakkaan kannalta parhaan perintätoimen määrittämiseksi. Automaattisen päätöksenteon ja profiloinnin tarkoituksena on myös asioiden toimiva ja oikea-aikainen hoitaminen. Saatamme esimerkiksi arvioida asiakkaan maksukykyä ja pyrimme tunnistamaan tilanteet, joissa oikeudellinen perintä ei ole tarkoituksenmukaista. Automaattisen päätöksenteon tavoitteena on välttää turhia kustannuksia aiheuttavat toimenpiteet.
Näkemyksemme mukaan automatisoidusta tietojen käsittelystä ei aiheudu asiakkaalle merkittäviä seurauksia eikä se vaikuta asiakkaan oikeuksiin.

Muutokset selosteeseen

Toiminnan kehityksen, henkilötietojen käsittelyn ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden tämän selosteen muuttamiseen. Päivitetty seloste on aina saatavilla verkkosivuillamme.

Tietosuojaseloste päivitetty 12/2022